درونمایه و اهداف سفر وزیر خارجه آلمان به ترکیه

درونمایه و اهداف سفر وزیر خارجه آلمان به ترکیه

وزیر خارجه آلمان بامداد جمعه به ترکیه سفر کرد. هدف اصلی او مجاب کردن ترکیه به اتخاذ سیاستی سازنده