انواع شرکت در آلمان

انواع فرم های حقوقی شرکت درآلمان شامل سه دسته ی عمده می شوند :
الف) شرکت های سهامی :

عبارتند از نهاد های حقوقی که در آن دارنده حقوق و تعهدات خود