چگونه مهاجران در روند شکوفایی اقتصاد آلمان تاثیرگذار بودند

چگونه مهاجران در روند شکوفایی اقتصاد آلمان تاثیرگذار بودند

مهاجران و پناهجویان اقتصادی گروهی هستند که به‌قصد بنای زندگی‌ای بهتر به آلمان آمده‌اند. در حال حاضر با آن‌ها