سازمان امنیت آلمان: سلفی‌ها در پی “شکار” پناه‌جویان جوان هستند

سازمان امنیت آلمان: سلفی‌ها در پی “شکار” پناه‌جویان جوان هستند

نهادهای امنیتی آلمان نگران نفوذ اسلام‌گرایان افراطی در میان تازه‌واردان پناه‌جو به آلمان هستند. بنیادگرایان می‌کوشند با سوءاستفاده