دانشگاه مجازی هاگن؛ بزرگ‌ترین دانشگاه آلمان

دانشگاه مجازی هاگن؛ بزرگ‌ترین دانشگاه آلمان

دانشگاه هاگن که تحصیل در آن به صورت غیرحضوری است، با ۸۸ هزار دانشجو، بیشترین شمار دانشجویان دانشگاه‌های آلمان را به