صدراعظم آلمان همبستگی خود را با پناهجویان اعلام کرد

صدراعظم آلمان همبستگی خود را با پناهجویان اعلام کرد

هنگام ورود صدراعظم آلمان به هایدناو، راست‌گرایان افراطی آغاز به هو کردن او کردند و شعار “خارجی‌ها گور خود