بحران میان آلمان و ترکیه بر سر ارزیابی از کشتار ارامنه

بحران میان آلمان و ترکیه بر سر ارزیابی از کشتار ارامنه

یک روز پس از “نسل‌کشی” خواندن کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول توسط رئیس جمهور آلمان،