اشپیگل: ضارب نامزد شهرداری کلن با نئونازی‌ها در ارتباط بوده است

اشپیگل: ضارب نامزد شهرداری کلن با نئونازی‌ها در ارتباط بوده است

پس از تحقیقات اولیه درباره حمله به نامزد انتخابات شهرداری کلن مشخص شده که ضارب انگیزه‌های خارجی‌ستیزانه