تفتیش یک مسجد و هفت آپارتمان متعلق به اسلام‌گرایان در برلین

تفتیش یک مسجد و هفت آپارتمان متعلق به اسلام‌گرایان در برلین

هدف اصلی تفتیش مراکز اسلام‌گرایان افراطی در برلین، یافتن یک مرد مراکشی و یک جوان اهل مقدونیه