ارتش آلمان به تانک​های بیشتری مجهز می​شود

ارتش آلمان به تانک​های بیشتری مجهز می​شود

بحران اوکراین برای ارتش آلمان این پیامد را داشته است که به تعداد بیشتری از تانک​های لئوپارد -۲ مجهز شود. وزیر