مسکن در آلمان

اجاره ملک
اجاره بها در مناطق و شهرهای مختلف آلمان بسیار متفاوت است؛عموما با توجه به متراژ ملک، ) متر مربع( میزان اجاره ها محاسبه می شود.

بعضی از شهرها محدودیت هایی