چهره حقیقی آنگلا مرکل در بحران پناهجویی

چهره حقیقی آنگلا مرکل در بحران پناهجویی

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در بحران پناهجویی بخشی از اندیشه سیاسی واقعی خود را هویدا کرد و اطرافیان خود را به