مرکل: آلمان یک کشور مهاجرپذیر است

مرکل: آلمان یک کشور مهاجرپذیر است

به گفته صدراعظم آلمان این کشور در برخی از رشته‌ها فاقد نیروی کار لازم است. او مهاجران را موجب غنابخشیدن به حیات