رکورد تاریخی؛ آلمان پذیرای دستکم ۶۵۰ هزار پناهجو در سال ۲۰۱۵

رکورد تاریخی؛ آلمان پذیرای دستکم ۶۵۰ هزار پناهجو در سال ۲۰۱۵

آلمان قرار است امسال پذیرای ۶۵۰ هزار پناهجو باشد. از هر سه پناهجویی که سال گذشته وارد