نورپردازی دیدنی ساختمان‌های تاریخی و باشکوه برلین

نورپردازی دیدنی ساختمان‌های تاریخی و باشکوه برلین

این روزها در شهر برلین جشنواره نور برگزار می‌شود. بسیاری از ساختمان‌های برلین شب‌ها با نور تزئین می‌شوند. جشنواره نور در برلین تا ۱۸ اکتبر ادامه خواهد داشت.

این روزها در شهر برلین جشواره نور در حال برگزاری است. بسیاری از ساختمان‌های برلین شب‌ها با نور تزئین می‌شوند.

این روزها در شهر برلین جشواره نور در حال برگزاری است. بسیاری از ساختمان‌های برلین شب‌ها با نور تزئین می‌شوند.

نمایی از کلیسای جامع برلین که جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴، ۹ اکتبر ۲۰۱۶ با شروع شب به این حالت درآمده است.

نمایی از کلیسای جامع برلین که جمعه ۱۷ مهر ۱۳۹۴، ۹ اکتبر ۲۰۱۶ با شروع شب به این حالت درآمده است.

نورپردازی ساختمان‌های تاریخی برلین تا ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت.

نورپردازی ساختمان‌های تاریخی برلین تا ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ ادامه خواهد داشت.

مردی با کلت و شلوار نورانی مقابل دروازه براندنبورگ برلین در "جشنواره نور."

مردی با کلت و شلوار نورانی مقابل دروازه براندنبورگ برلین در "جشنواره نور."

تزئین دروازه براندنبورگ برلین با نورهای مختلف.

تزئین دروازه براندنبورگ برلین با نورهای مختلف.

یکی از ساختمان‌های باشکوه و تاریخی برلین در جشنواره نور.

یکی از ساختمان‌های باشکوه و تاریخی برلین در جشنواره نور.

جشنواره نور در برلین.

جشنواره نور در برلین.

نورپردازی ساختمان‌های با شکوه برلین

نورپردازی ساختمان‌های با شکوه برلین

نورپردازی کلیسای جامع برلین.

نورپردازی کلیسای جامع برلین.

نورپردازی دروازه براندنبورگ برلین

نورپردازی دروازه براندنبورگ برلین

منبع: http://goo.gl/FSmPzz