جمعیت آلمان در سال ۲۰۱۵ افزایش قابل توجهی داشته است

جمعیت آلمان در سال ۲۰۱۵ افزایش قابل توجهی داشته است

جمعیت آلمان در سال ۲۰۱۵ میلادی با رشدی قابل توجه از ۲/ ۸۱ میلیون نفر به ۹/ ۸۱ میلیون نفر رسیده است. این افزایش جمعیت در درجه نخست به دلیل مهاجرت از خارج به داخل آلمان بوده است.

جمعیت آلمان در سال ۲۰۱۵ افزایش قابل توجهی داشته است

جمعیت آلمان در سال ۲۰۱۵ افزایش قابل توجهی داشته است

سال‌هاست که آمار مهاجرت به آلمان بالاتر از مهاجرت از آلمان است. با این حال ورود ۹۰۰ هزار مهاجر و پناهجو به آلمان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی رکوردی تازه به شمار می‌رود.

البته اداره فدرال آمار در آلمان تأکید کرده است که هنوز مشخص نیست ورود پناهجویان که شماری از آنها هنوز ثبت ‌نام نشده‌اند و شمار اندکی نیز آلمان را ترک کرده‌اند چه تأثیری بر رشد جمعیت آلمان داشته است. این اداره از نیمه دوم سال گذشته میلادی آمار دقیقی در دست ندارد.

با این حال بر اساس آمار اولیه‌ای که اداره فدرال آمار منتشر کرده، جمعیت آلمان در سال ۲۰۱۵ میلادی با رشدی قابل توجه از ۲/ ۸۱ میلیون نفر به ۹/ ۸۱ میلیون نفر رسیده است.

این درحالی است که آمار مرگ و میر در این کشور هنوز بالاتر از آمار تولد است.

در ۹ ماه نخست سال گذشته میلادی ۹۰۵ هزار تا ۹۳۰ هزار نفر در آلمان درگذشتند. آمار تولد در همین فاصله زمانی اما ۷۰۵ تا ۷۳۰ هزار نوزاد بوده است.

بر اساس این آمار، شمار نوزادان متولد شده در سال ۲۰۱۵ میلادی مشابه سال ۲۰۱۴ میلادی بوده است.

اما آمار مرگ و در نتیجه کسری موالید، یعنی بالاتر بودن آمار مرگ نسبت به تولد در سال ۲۰۱۵ میلادی از سال ۲۰۱۴ میلادی بالاتر بوده است.

کسری تولد در سال ۲۰۱۵ میلادی رقمی در حدود ۱۹۰ تا ۲۱۵ هزار نفر بوده است.

منبع: http://goo.gl/IfZDwQ